30 dní na vrátenie
RÝCHLE DORUČENIE
Zvoľte si krajinu a jazyk
België
België
България
България
Česká Republika
Česká Republika
Deutschland
Deutschland
España
España
France
France
Ελλάδα
Ελλάδα
Hrvatska
Hrvatska
Magyarország
Magyarország
Italia
Italia
Lietuva
Lietuva
Latvija
Latvija
Nederland
Nederland
Polska
Polska
România
România
Slovensko
Slovensko
Slovenija
Slovenija
NederlandsFrançaisDeutschEnglish
българскиEnglish
ČeštinaSlovenčina
ČeštinaSlovenčina
DeutschEnglish
EspañolEnglish
FrançaisEnglish
ΕλληνικάEnglish
HrvatskiEnglish
MagyarEnglish
ItalianoEnglish
LietuviųEnglish
LatviskiEnglish
NederlandsEnglish
PolskiEnglish
RomânăEnglish
SlovenščinaEnglish
Zvoľte si krajinu a jazyk
Uložiť do nákupného zoznamu
Vytvorte nový nákupný zoznam

Pravidlá obchodu

Obsah:

 1. Všeobecné ustanovenia
 2. ELEKTRONICKÉ SLUŽBY V INTERNETOVOM OBCHODE
 3. PODMIENKY PRE PODPÍSANIE KÚPNEJ ZMLUVY
 4. SPÔSOBY A TERMÍNY PLATBY ZA PRODUKT
 5. NÁKLADY, SPÔSOBY A TERMÍN DODANIA A PREVZATIA PRODUKTU
 6. REKLAMÁCIA PRODUKTU
 7. MIMOZÁKONNÉ SPÔSOBY RIEŠENIA REKLAMÁCIÍ A VYRIEŠENIA NÁROKOV A PRINCÍPY PRÍSTUPU K TÝMTO POSTUPOM
 8. PRÁVO NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY (PLATÍ PRE ZMLUVY O KÚPE ZMAKNUTÉ OD 25. DECEMBRA 2014)
 9. OPATRENIA PRE PODNIKATEĽOV
 10. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
 11. VZOR FORMULÁRA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Internetový obchod www.butosklep.pl dbá na práva spotrebiteľa. Spotrebiteľ nemôže vzdať sa práv ustanovených v Zákone o právach spotrebiteľa. Ustanovenia zmlúv, ktoré sú menej výhodné pre spotrebiteľa ako ustanovenia Zákona o právach spotrebiteľa sú neplatné a namiesto nich sa uplatňujú ustanovenia Zákona o právach spotrebiteľa. Preto ustanovenia tohto Všeobecných obchodných podmienok nemajú za cieľ vylúčiť alebo obmedziť akékoľvek práva spotrebiteľov vyplývajúce z naliehavých ustanovení práva a všetky prípadné pochybnosti sa majú vykladať v prospech spotrebiteľa. V prípade akýchkoľvek nesúladov ustanovení týchto Všeobecných obchodných podmienok s vyššie uvedenými ustanoveniami, majú prednosť tieto ustanovenia a majú sa uplatňovať.

 1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
  1. Internetový obchod dostupný na webovej adrese www.botoshop.cz je prevádzkovaný MATEUSZ MOŚ, ktorý podniká pod názvom BUTOSKLEP MATEUSZ MOŚ zápisom v Centrálnom registri a informačnom systéme o hospodárskej činnosti Poľskej republiky vedený ministrom pôsobiacim v oblasti hospodárstva, s adresou podnikania a doručovacou adresou: ul. Warszawska 7, 98-400 Wieruszów, NIP 9970137833, REGON 101314890, e-mailová adresa: kontakt@butosklep.pl, telefónne číslo: 221004089.
  2. Tento predpis platí pre spotrebiteľov aj pre podnikateľov, ktorí využívajú internetový obchod, pokiaľ sa v samotnom predpise neustanovuje inak a nie je adresovaný výlučne spotrebiteľom alebo podnikateľom.
  3. Správcom osobných údajov spracúvaných v internetovom obchode v súvislosti s plnením ustanovení tohto Všeobecného obchodného podmienky je Predajca. Osobné údaje sa spracúvajú na účely, v rozsahu a na základe základov a zásad uvedených v.zásady ochrany osobných údajovzverejnenej na webovej stránke internetového obchodu. Zásady ochrany osobných údajov predovšetkým obsahujú pravidlá týkajúce sa spracúvania osobných údajov správcom v internetovom obchode, vrátane základov, účelov a rozsahu spracúvania osobných údajov, ako aj práva osôb, na ktoré sa údaje vzťahujú, a informácie o používaní súborov cookies a analytických nástrojov v internetovom obchode. Používanie internetového obchodu, vrátane nákupov, je dobrovoľné. Rovnako dobrovoľné je poskytovanie osobných údajov používateľom internetového obchodu zákazníkom, s výnimkou uvedených v zásadách ochrany osobných údajov (uzavretie zmluvy a zákonné povinnosti predávajúceho).
  4. Definície:
   1. PRACOVNÝ DEŇ - jeden deň od pondelka do piatku s výnimkou zákonne voľných dní od práce.
   2. REGISTRAČNÝ FORMULÁR – formulár dostupný v internetovom obchode umožňujúci vytvorenie účtu.
   3. FORMULÁR OBJEDNÁVKY - Elektronická služba, interaktívny formulár dostupný v internetovom obchode, umožňujúci vytvorenie objednávky, najmä pridaním produktov do elektronického košíka a určenie podmienok kúpnej zmluvy, vrátane spôsobu doručenia a platby.
   4. KLIENT – (1) fyzická osoba s plnou právnou spôsobilosťou a v prípadoch ustanovených všeobecne záväznými predpismi aj fyzická osoba s obmedzenou právnou spôsobilosťou; (2) právnická osoba; alebo (3) organizačná jednotka bez právnej subjektivity, ktorej zákon udeľuje právnu spôsobilosť; - ktorá uzavrela alebo sa chystá uzavrieť Kúpnu zmluvu so Predajcom.
   5. FYZICKÁ OSOBA VEDÚCA JEDNOOSOBOVÚ ŽIVNOSŤ VYKONÁVAJÚCA NEPOKAZOVATEĽSKÝ NÁKUP - fyzická osoba uzatvárajúca zmluvu o diaľkovom predaji priamo spojenú s jej živnosťou, keď z obsahu tejto zmluvy vyplýva, že nemá pre túto osobu povahu povolania, vyplývajúceho najmä z predmetu vykonávanej živnosti, ktorá je poskytnutá na základe predpisov o Centrálnej evidencii a informáciách o podnikateľskej činnosti, ktoré jej právo udeľuje právo na: odstúpenie od zmluvy na základe práv udeľených spotrebiteľom, na uplatňovanie ustanovení o neplatných doložkách používaných vo vzorových zmluvách a týkajúcich sa zodpovednosti za záruku za vady predaného veci.
   6. OBČIANSKY ZÁKONNÍK - zákon o občianskom zákonníku zo dňa 23. apríla 1964 (Zbierka zák. 1964 č. 16, s. 93 so zmenami).
   7. ÚČET - Elektronická služba, označená individuálnym názvom (loginom) a heslom zadaným odberateľom, súbor zdrojov v informačnom systéme poskytovateľa služieb, v ktorom sú uložené údaje zadané odberateľom a informácie o jeho objednávkach v Internetovom obchode.
   8. NEWSLETTER - Elektronická služba, elektronická distribučná služba poskytovaná Poskytovateľom prostredníctvom elektronickej pošty e-mail, ktorá umožňuje všetkým Používateľom služieb automaticky prijímať od Poskytovateľa cyklický obsah ďalších edícií newslettera obsahujúce informácie o Produktách, novinkách a akciách v internetovom obchode.
   9. PRODUKT - dostupný v internetovom obchode, pohyblivá vec, ktorá je predmetom kúpnej zmluvy medzi zákazníkom a predajcom.
   10. PODMIENKY – tento reglement platí pre internetový obchod.
   11. INTERNETOVÝ OBCHOD - internetový obchod poskytovateľa služieb dostupný na internetovej adrese: www.botoshop.cz.
   12. PREDÁVAJÚCI; POSKYTOVATEĽ SLUŽIEB - MATEUSZ MOŚ vykonávajúci podnikateľskú činnosť pod firmou BUTOSKLEP MATEUSZ MOŚ zaregistrovaný v Centrálnej evidencii a informačnom systéme o podnikateľskej činnosti Polskej republiky, vedenom ministrom povereným hospodárstvom, so sídlom podnikania a doručovacou adresou: ul. Warszawska 7, 98-400 Wieruszów, IČO 9970137833, REGON 101314890, emailová adresa: info@botoshop.cz, telefónne číslo: 792811801.
   13. ZMLUVA O PREDAJI - zmluva o predaji produktu uzatvorená medzi Klientom a Predajcom prostredníctvom internetového obchodu.
   14. SLUŽBA ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKÁCIÍ - služba poskytovaná prostredníctvom elektronických prostriedkov poskytovateľom služby pre príjemcu služby prostredníctvom internetového obchodu.
   15. USLUŽITEĽ - (1) fyzická osoba s plnou právoplatnou spôsobilosťou na právne úkony a v prípadoch ustanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi aj fyzická osoba s obmedzenou právoplatnou spôsobilosťou; (2) právnická osoba; alebo (3) organizačná jednotka bez právnej subjektivity, ktorej zákon udeľuje právnu subjektivitu; - ktorá využíva alebo má v úmysle využívať elektronickú službu.
   16. ZÁKON O PRÁVACH SPOTREBITEĽA, ZÁKON - zákon z 30. mája 2014 o právach spotrebiteľa (Zbierka zákonov 2014, č. 827 so zmenami)
   17. OBJEDNÁVKA - vyhlásenie vôle zákazníka podané prostredníctvom formulára objednávky a priamo smerujúce k uzavretiu kúpnej zmluvy o produkte so predajcom.


 2. ELEKTRONICKÉ SLUŽBY V INTERNETOVOM OBCHODE
  1. V internetovom obchode sú k dispozícii nasledujúce elektronické služby: Účet, Objednávkový formulár a Newsletter.
   1. Konto - Používanie účtu je možné po vykonaní spolu dvoch ďalších krokov - (1) vyplnení registračného formulára, (2) kliknutí na pole "Registrovať účet". V registračnom formulári je potrebné uviesť nasledujúce údaje: prihlasovacie meno, meno a priezvisko/názov spoločnosti, adresa (ulica, číslo domu/bytu, PSČ, obec, kraj), e-mailová adresa, kontaktné telefónne číslo a heslo. V prípade, že ide o nekonzumentov, je tiež potrebné uviesť názov spoločnosti a IČO.
    1. Služba Elektronický účet je poskytovaná bezplatne na neurčito. Užívateľ má možnosť kedykoľvek a bez udania dôvodu odstrániť Účet (odstúpenie od Účtu) prostredníctvom zaslania príslušnej žiadosti Poskytovateľovi, najmä prostredníctvom e-mailu na adrese: kontakt@butosklep.pl alebo písomne na adrese: ul. Warszawska 7, 98-400 Wieruszów.
   2. Formulár objednávky - Používanie formulára objednávky začína v okamihu pridania prvého produktu do elektronického košíka v internetovom obchode. Objednávka sa vykonáva po tom, ako Klient vykoná spolu dva ďalšie kroky - (1) po vyplnení formulára objednávky a (2) kliknutí na webovej stránke internetového obchodu po vyplnení pola "Objednávam so záväzkom platby" - do tohto okamihu je možné samostatne upravovať zadané údaje (na tento účel postupujte podľa zobrazovaných správ a informácií dostupných na webovej stránke internetového obchodu). V formulári objednávky je potrebné uviesť nasledujúce údaje týkajúce sa Klienta: meno a priezvisko/názov spoločnosti, adresa (ulica, číslo domu/bytu, PSČ, mesto, kraj), e-mailová adresa, kontaktné telefónne číslo a údaje týkajúce sa kúpnej zmluvy: Produkt/y, množstvo Produktu/ov, miesto a spôsob dodania Produktu/ov, spôsob platby. V prípade Klientov, ktorí nie sú spotrebiteľmi, je tiež potrebné uviesť názov spoločnosti a IČ DPH.
    1. Služba Elektronický formulár objednávky je poskytovaná bezplatne a má jednorazový charakter a končí okamžitě po podání objednávky prostřednictvím něj nebo po dřívějším zastavení podávání objednávky prostřednictvím Uživatele služby.
   3. Newsletter - používanie Newslettera sa uskutočňuje po zadaní v záložke "Newsletter", ktorá je viditeľná na internetovom obchode, mena a e-mailovej adresy, na ktorú majú byť zaslané ďalšie edície Newslettera a kliknutím na tlačidlo "Prihlásiť sa". Používanie Newslettera sa tiež uskutočňuje zaznačením príslušného checkboxu počas vytvárania účtu - v okamihu vytvorenia účtu sa Zákazník zaregistruje na Newsletter alebo zaznačením príslušného checkboxu počas vyplňovania formulára objednávky - v okamihu podania objednávky sa Zákazník zaregistruje na Newsletter.
    1. Služba elektronického bulletinu je poskytována bezplatně na neurčito. Příjemce služby má možnost kdykoli a bez udání důvodu odhlásit se z bulletinu (odhlášení z bulletinu) tím, že zašle příslušný požadavek poskytovateli služby, zejména prostřednictvím elektronické pošty na adresu: kontakt@butosklep.pl nebo písemně na adresu: ul. Warszawska 7, 98-400 Wieruszów.
  2. Požiadavky na technické vybavenie potrebné na spoluprácu so teleinformatikou, ktorú používa Poskytovateľ služieb: (1) počítač, notebook alebo iné multimediálne zariadenie s prístupom na internet; (2) prístup k elektronickej pošte; (3) internetový prehliadač: Mozilla Firefox vo verzii 17.0 a vyššej alebo Internet Explorer vo verzii 10.0 a vyššej, Opera vo verzii 12.0 a vyššej, Google Chrome vo verzii 23.0 a vyššej, Safari vo verzii 5.0 a vyššej, Microsoft Edge vo verzii 25.10586.0.0 a vyššej; (4) odporúčané minimálne rozlíšenie obrazovky: 1024x768; (5) povolenie ukladania súborov cookies a podpora Javascript v internetovom prehliadači.
  3. Používateľ je povinný používať internetový obchod v súlade s právom a dobrými mravmi s ohľadom na rešpektovanie osobných práv, autorských práv a duševného vlastníctva poskytovateľa služieb a tretích osôb. Používateľ je povinný zadať údaje zodpovedajúce skutočnému stavu. Používateľa zaväzuje zákaz poskytovania nezákonného obsahu.
  4. Reklamačný postup:
   1. Reklamácie týkajúce sa poskytovania elektronických služieb poskytovateľom služby a ostatné reklamácie týkajúce sa prevádzkovania internetového obchodu (s výnimkou reklamačného postupu produktu, ktorý bol uvedený v bode 6 Všeobecných podmienok) môže zákazník podať napríklad:
    1. písomne na adrese: U Pekaře 879/2 74728 Štěpánkovice;
    2. elektronickou formou prostredníctvom e-mailu na adresu: info@botoshop.cz;
  5. Odporúča sa, aby Zákazník v opise reklamácie uvedol: (1) informácie a okolnosti týkajúce sa predmetu reklamácie, najmä druhu a dátumu výskytu nedostatkov; (2) požiadavky Zákazníka; a (3) kontaktné údaje odosielateľa reklamácie - to uľahčí a urýchli vybavenie reklamácie dodávateľom služby. Požiadavky uvedené v predchádzajúcej vete majú len charakter odporúčania a neovplyvňujú účinnosť reklamácií podaných bez odporúčaného opisu reklamácie.
  6. Poskytovateľ služieb sa k reklamácii postaví okamžite, najneskôr v lehote 14 kalendárnych dní od jej podania.


 3. PODMIENKY PRE ZMAKOVANIE KÚPNEJ ZMLUVY
  1. Uzavretie kúpnej zmluvy medzi Kupujúcim a Predajcom nastáva po predchádzajúcom podaní Kupujúcim objednávky prostredníctvom formulára objednávok v internetovom obchode v súlade s bodom 2.1.2 Obchodných podmienok.
  2. Cena produktu uvedená na internetovej stránke internetového obchodu je udaná v poľských zlotých a zahŕňa dane. O celkovej cene vrátane daní tovaru, ktorý je predmetom objednávky, ako aj o nákladoch na dopravu (vrátane nákladov na prepravu, doručenie a poštové služby) a o ďalších nákladoch, a ak nie je možné určiť výšku týchto poplatkov, o povinnosti ich uhradiť, je zákazník informovaný na internetových stránkach internetového obchodu počas vykonávania objednávky, vrátane okamihu, keď zákazník vyjadrí svoj súhlas uzavrieť kúpnu zmluvu.
  3. Postup uzavretia kúpnej zmluvy v internetovom obchode prostredníctvom objednávkového formulára
   1. Uzavretie kúpnej zmluvy medzi zákazníkom a predajcom nastáva po predchádzajúcom podaní objednávky zákazníkom v internetovom obchode v súlade s bodom 2.1.2 Všeobecných obchodných podmienok.
   2. Po zadaní Objednávky Predajca okamžite potvrdí jej prijatie a zároveň prijme Objednávku na vybavenie. Potvrdenie prijatia Objednávky a jej prijatie na vybavenie prebehne prostredníctvom odoslania príslušnej e-mailovej správy Predajcom Klientovi na uvedenú e-mailovú adresu Klienta počas zadávania Objednávky, ktorá obsahuje aspoň vyhlásenia Predajcu o prijatí Objednávky a o jej prijatí na vybavenie a potvrdenie uzatvorenia Kúpnej zmluvy. V okamihu, keď Klient obdrží vyššie uvedenú e-mailovú správu, dochádza k uzatvoreniu Kúpnej zmluvy medzi Klientom a Predajcom.
  4. Zabezpečenie, ochrana a poskytnutie obsahu zmluvy z kúpnej zmluvy zákazníkovi sa uskutočňuje prostredníctvom (1) poskytnutia tohto Všeobecného obchodného podmienok na webovej stránke internetového obchodu a (2) zaslanie zákazníkovi e-mailovej správy, o ktorej je zmienka v bode 3.3.2. Všeobecných obchodných podmienok. Obsah kúpnej zmluvy je dodatočne uložený a zabezpečený v informačnom systéme internetového obchodu predávajúceho.


 4. SPÔSOBY A TERMÍNY PLATBY ZA PRODUKT
  1. Predávajúci poskytuje Kupujúcemu nasledujúce spôsoby platby v rámci Kúpnej zmluvy:
   1. Platba v hotovosti pri prevzatí zásielky.
   2. Platba v hotovosti pri osobnom odobratí.
   3. Platba prevodom na bankový účet predajcu.
   4. Elektronické platby a platby kartou sú možné prostredníctvom služby Przelewy24.pl a PayPal.com - aktuálne možnosti platby sú uvedené na webovej stránke internetového obchodu v informačnej sekcii o spôsoboch platby a na webovej stránke https://www.paypal.com/pl a http://www.przelewy24.pl/.
    1. Vyúčtovanie elektronických a kartových transakcií sa uskutočňuje podľa výberu zákazníka prostredníctvom služieb Przelewy24.pl a PayPal.com. Správu elektronických platieb a platobných kariet zabezpečuje:
     1. Przelewy24.pl - spoločnosť PayPro S.A. Clearingový agent so sídlom v Poznani (adresa sídla: ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznaň), zaregistrovaný v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Poznaň - Nowe Miasto i Wilda v Poznani, VIII Oddiel v Obchodnom registri pod číslom KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
     2. PayPal.com - spoločnosť PayPal (Europe) S.a r.l. & Cie, S.C.A., 5. poschodie 22–24 Boulevard Royal, L-2449, Luxembourg.
  2. Lehota platby:
   1. V prípade, že si zákazník zvolí platbu prevodom, elektronickou platbou alebo platbou kartou, je povinný uskutočniť platbu do 7 kalendárnych dní od uzavretia kúpnej zmluvy.
   2. V prípade, že si zákazník zvolí platbu v hotovosti pri prevzatí zásielky alebo osobný odber, je povinný uhradiť platbu pri prevzatí zásielky.


 5. NÁKLADY, SPÔSOBY A LEHOTA DODANIA A PREVZATIA PRODUKTU
  1. Doručenie produktu zákazníkovi je spoplatnené, pokiaľ kúpna zmluva neurčuje inak. Náklady na doručenie produktu (vrátane nákladov na prepravu, doručenie a poštovné služby) sú uvedené zákazníkovi na internetovom obchode v sekcii informácií o nákladoch na doručenie a pri skladaní objednávky, vrátane okamihu, keď zákazník prejaví svoj záujem uzavrieť kúpnu zmluvu.
  2. Osobný odber produktu zo strany zákazníka je bezplatný.
  3. Predajca poskytuje zákazníkovi nasledujúce možnosti doručenia alebo vyzdvihnutia produktu:
   1. Poštová zásielka, poštová zásielka na dobierku.
   2. Kuriérska zásielka, kuriérska zásielka s dobierkou.
   3. Osobný odber je možný na adrese: ul. Warszawska 7, 98-400 Wieruszów - v pracovné dni, v čase od 09:00 do 17:00 a v soboty (okrem sviatkov a dní voľna) v čase od 09:00 do 13:00.
  4. Lehota dodania produktu zákazníkovi je do 7 pracovných dní, pokiaľ nie je uvedené kratší termín v popise produktu alebo pri skladaní objednávky. V prípade produktov s rôznymi dodacími lehotami sa za lehotu dodania považuje najdlhšia uvedená lehota, ktorá však nesmie presiahnuť 7 pracovných dní. Počiatočný okamih lehoty dodania produktu zákazníkovi sa počíta nasledovne:
   1. V prípade, že zákazník zvolí platbu prevodom, elektronickou platbou alebo platobnou kartou - od dňa pripísania platby na bankový účet alebo vyúčtovací účet Predajcu.
   2. V prípade, že si zákazník zvolí spôsob platby v hotovosti pri doručení - od dátumu uzavretia kúpnej zmluvy.
  5. Doba pripravenosti produktu na prevzatie zákazníkom - v prípade, že si zákazník zvolí osobný odber produktu, bude produkt pripravený na prevzatie do 1 pracovného dňa, pokiaľ nie je uvedený kratší termín v popise produktu alebo pri skladaní objednávky. V prípade produktov s rôznymi termínmi pripravenosti na prevzatie sa ako termín pripravenosti berie najdlhší uvedený termín, ktorý však nemôže presiahnuť 1 pracovný deň. O pripravenosti produktu na prevzatie bude zákazník dodatočne informovaný predajcom. Počiatok termínu pripravenosti produktu na prevzatie zákazníkom sa počíta nasledovne:
   1. V prípade, že si zákazník zvolí platbu prevodom, elektronickou platbou alebo platobnou kartou - od dňa pripísania platby na bankový účet alebo vyrovnávací účet Predajcu.
   2. V prípade, že si zákazník vyberie spôsob platby v hotovosti pri osobnom odberu - od dňa uzavretia kúpnej zmluvy.


 6. REKLAMÁCIA PRODUKTU
  1. Základ a rozsah zodpovednosti predajcu voči zákazníkovi v prípade, že predaný výrobok má fyzickú alebo právnu vadu (záruka), sú stanovené všeobecne platnými právnymi predpismi, najmä v Občianskom zákonníku (najmä v článkoch 556-576 Občianskeho zákonníka).
  2. Predajca je povinný dodať zákazníkovi výrobok bez chýb. Podrobné informácie o zodpovednosti predajcu za chyby výrobku a právach zákazníka sú uvedené na internetovej stránke obchodu v informačnej sekcii týkajúcej sa reklamácie.
  3. Reklamácia môže byť podaná zákazníkom napríklad:
   1. písomne na adrese: U Pekaře 879/2 74728 Štěpánkovice;
   2. elektronickou formou prostredníctvom e-mailu na adresu: info@botoshop.cz;
  4. Odporúča sa, aby zákazník v opise reklamácie uviedol: (1) informácie a okolnosti týkajúce sa predmetu reklamácie, najmä druhu a dátumu výskytu chyby; (2) požiadavku na spôsob dosiahnutia zhody Produktu so Zmluvou o kúpe alebo vyhlásenie o znížení ceny alebo odstúpenie od Zmluvy o kúpe; a (3) kontaktné údaje odosielateľa reklamácie - to uľahčí a urýchli vybavenie reklamácie predávajúcim. Požiadavky uvedené v predchádzajúcej vete majú len charakter odporúčania a neovplyvňujú účinnosť reklamácií podaných bez odporúčaného opisu reklamácie.
  5. Predajca sa bezodkladne vyjadri k reklamácii zákazníka, najneskôr do 14 dní od dňa jej podania. Ak zákazník, ktorý je spotrebiteľom, požiadal o výmenu tovaru alebo odstránenie chyby alebo podal vyhlásenie o znížení ceny, určujúce sumu, o ktorú má byť cena znížená, a predajca sa nevyjadril k tomuto požiadavku do 14 dní, považuje sa, že túto požiadavku uznal za odôvodnenú.
  6. Klient, ktorý uplatňuje práva z vady, je povinný dodávať vadný výrobok na adresu: BOTOSHOP.CZ U Pekaře 879/2 74728 Štěpánkovice. V prípade, že je zákazníkom, náklady na dodanie výrobku nesie predajca, v prípade, že nie je zákazníkom, náklady na dodanie nesie klient. Ak by bolo dodanie výrobku klientom nadmerne zložité kvôli jeho druhu alebo spôsobu inštalácie, je klient povinný poskytnúť výrobok predajcovi na mieste, kde sa výrobok nachádza.


 7. MIMOZÁKONNÉ SPÔSOBY RIEŠENIA REKLAMÁCIÍ A VYMÁHANIA NÁROKOV A ZÁSADY PRÍSTUPU K TÝMTO POSTUPOM
  1. Detailné informácie o možnostiach využitia mimoriadnych spôsobov riešenia reklamácií a uplatňovania nárokov zo strany zákazníka ako spotrebiteľa a prístup k týmto postupom sú k dispozícii na webovej stránke Úradu pre ochranu hospodárskej súťaže a spotrebiteľov na adrese: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
  2. U Prezidenta Úradu pre ochranu hospodárskej súťaže a ochranu spotrebiteľa funguje aj kontaktné miesto (telefón: 22 55 60 333, e-mail: kontakt.adr@uokik.gov.pl alebo adresa na písomné podania: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Varšava), ktoré má medzi iným za úlohu poskytovať pomoc spotrebiteľom pri mimosúdnom riešení spotrebiteľských sporov.
  3. Spotrebiteľ má nasledujúce možnosti využitia mimosúdnych spôsobov riešenia reklamácií a uplatňovania nárokov: (1) žiadosť o vyriešenie sporu na trvalý mimosúdny spotrebiteľský súd (viac informácií na stránke: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) žiadosť o mimosúdne riešenie sporu na obvodného inšpektora Inšpekcie obchodnej (viac informácií na stránke príslušného inšpektora vzhľadom na miesto vykonávania obchodnej činnosti Predávajúcim); a (3) pomoc okresného (mestského) ochrancu práv spotrebiteľov alebo občianskej organizácie, ktorej štatutárnymi úlohami je ochrana spotrebiteľov (napr. Federácia spotrebiteľov, Združenie spotrebiteľov Poľska). Poradenstvo sa poskytuje vrátane iného aj e-mailom na adrese porady@dlakonsumentow.pl a na telefónnom čísle spotrebiteľskej linky 801 440 220 (linka je otvorená v pracovné dni v čase 8:00 - 18:00, poplatok za spojenie podľa tarify operátora).
  4. Na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je k dispozícii internetová platforma na riešenie sporov medzi spotrebiteľmi a podnikmi na úrovni EÚ (ODR platforma). ODR platforma je interaktívna a viacjazyčná webová stránka s komplexným servisným bodom pre spotrebiteľov a podniky, ktoré sa snažia mimosúdne riešiť spory týkajúce sa zmluvných záväzkov vyplývajúcich z internetovej kúpnej zmluvy alebo zmluvy o poskytovaní služieb (viac informácií na webovej stránke platformy alebo na webovej adrese Úradu pre ochranu hospodárskej súťaže a spotrebiteľov: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).


 8. PRÁVO NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY(týka sa zmlúv o kúpe uzatvorených od 25. decembra 2014)
  1. Spotrebiteľ, ktorý uzavrel zmluvu na diaľku, môže od nej odstúpiť do 30 kalendárnych dní bez udania dôvodu a bez nákladov, s výnimkou nákladov uvedených v bode 8.8 Všeobecných podmienok. Na zachovanie lehoty stačí odoslať vyhlásenie pred jej uplynutím. Vyhlásenie o odstúpení od zmluvy môže byť podané napríklad:
   1. písomne na adresu: U Pekaře 879/2 74728 Štěpánkovice
   2. elektronickou formou prostredníctvom e-mailu na adresu: info@botoshop.cz;
  2. Právo odstúpiť od zmluvy na základe podmienok uvedených v týchto podmienkach platí aj pre fyzickú osobu vykonávajúcu živnosť a uskutočňujúcu kúpu s neodborovým charakterom.
  3. Predávajúci overí oprávnenie osoby uvedenej v bode 2 na podanie vyhlásenia o odstúpení od zmluvy. Overenie sa vykonáva skontrolovaním, či uzavretá zmluva nemá pre túto osobu povahu profesionálnej - čo sa špeciálne realizuje analýzou kódov PKD uvedených v Centrálnej evidencii a informáciách o podnikateľskej činnosti.
  4. V prípade, že osoba vykonávajúca živnosť prevádzkuje internetový obchod a nákup tovaru považuje za profesionálny, Predávajúci okamžite, t.j. najneskôr do 3 pracovných dní od doručenia oznámenia o odstúpení, informuje o odstúpení od zmluvy, že vzhľadom na profesionálny charakter nákupu nemá právo na odstúpenie od zmluvy a teda oznámenie o odstúpení od zmluvy nevyvoláva právne účinky. Ak spolu s oznámením o odstúpení od zmluvy došlo k fyzickému vráteniu tovaru, tovar bude vrátený na náklady osoby, ktorá oznámenie podala, na adresu uvedenú v objednávke. Odpoveď Predávajúceho bude poskytnutá rovnakým spôsobom, aký použila osoba, ktorá oznámenie podala.
  5. Vzor formulára na odstúpenie od zmluvy je uvedený v prílohe č. 2 k Zákonu o právach spotrebiteľa a je tiež k dispozícii v bode 11 všeobecných obchodných podmienok a na internetovej stránke internetového obchodu v sekcii týkajúcej sa odstúpenia od zmluvy. Spotrebiteľ môže využiť tento vzor formulára, ale nie je to povinné.
  6. Běh lehoty na odstúpenie od zmluvy začína:
   1. pre zmluvu, v rámci ktorej Predávajúci dodáva Produkt a zaväzuje sa previesť jeho vlastníctvo (napr. Kúpna zmluva) – od prevzatia Produktu spotrebiteľom alebo osobou tretou, ktorú určil, inou ako dopravca; v prípade zmluvy, ktorá: (1) zahŕňa viacero Produktov, ktoré sú dodávané samostatne, po častiach alebo po častiach – od prevzatia posledného Produktu, časti alebo časti alebo (2) spočíva v pravidelnom dodávaní Produktov na určitý čas – od prevzatia prvého z Produktov;
   2. pre zvyšné zmluvy platné od dňa uzavretia zmluvy.
  7. V prípade odstúpenia od zmluvy uzavretej na diaľku sa považuje zmluva za neuzavretú.
  8. Predajca je povinný bezodkladne, najneskôr do 14 kalendárnych dní od prijatia oznámenia spotrebiteľa o odstúpení od zmluvy, vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, vrátane nákladov na doručenie produktu (okrem dodatočných nákladov vyplývajúcich z iného spôsobu doručenia zvoleného spotrebiteľom než najlacnejší bežný spôsob doručenia dostupný v internetovom obchode). Predajca vráti platbu rovnakým spôsobom, akým ju použil spotrebiteľ, pokiaľ sa spotrebiteľ výslovne nezhodol s iným spôsobom vrátenia, ktorý pre neho neznamená žiadne náklady. Ak predajca neponúkol, že sám prevezme produkt od spotrebiteľa, môže odložiť vrátenie platby od spotrebiteľa do momentu, kedy dostane produkt späť alebo kedy mu spotrebiteľ preukáže jeho odoslanie, v závislosti od toho, ktorý prípad nastane skôr.
  9. Spotrebiteľ je povinný bezodkladne, najneskôr do 14 kalendárnych dní odo dňa, keď odstúpil od zmluvy, vrátiť Predajcovi výrobok alebo ho odovzdať osobe poverenej Predajcom na prevzatie, pokiaľ Predajca nenavrhol, že sám prevzme výrobok. Na dodržanie lehoty stačí odoslať výrobok pred jej uplynutím. Spotrebiteľ môže vrátiť výrobok na adresu: ul. Ostrzeszowska 36, 98-400 Wieruszów.
  10. Spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty výrobku v dôsledku používania, ktoré prekračuje nevyhnutný rozsah na zistenie charakteru, vlastností a funkčnosti výrobku.
  11. Možné náklady spojené s odstúpením spotrebiteľa od zmluvy, ktoré je povinný znášať spotrebiteľ:
   1. Ak spotrebiteľ zvolil spôsob doručenia tovaru iný ako najlacnejší bežný spôsob doručenia dostupný v internetovom obchode, predajca nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi ďalšie náklady, ktoré mal.
   2. Spotrebitel´ nesie priame náklady spojené s vrátením produktu.
   3. V prípade služby ako produktu, ktorého poskytovanie - na výslovnú žiadosť spotrebiteľa - začalo pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy, má spotrebiteľ, ktorý uplatňuje právo na odstúpenie od zmluvy po takomto požiadavku, povinnosť uhradiť náklady za poskytnuté služby do okamihu odstúpenia od zmluvy. Výška tejto sumy sa vypočíta proporcionálne podľa rozsahu poskytnutých služieb s ohľadom na dohodnutú cenu alebo odmenu v zmluve. Ak je cena alebo odmena neprimeraná, základom pre výpočet tejto sumy je trhová hodnota poskytnutých služieb.
  12. Právo odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku neplatí pre spotrebiteľa v prípade zmlúv:
   1. (1) o poskytovanie služieb, ak Správca plnil službu s výslovným súhlasom spotrebiteľa, ktorý bol informovaný pred začatím poskytovania služby, že po splnení služby zo strany Správcu stratí právo odstúpiť od zmluvy; (2) v prípade, že cena alebo odmena závisí od fluktuácií na finančnom trhu, nad ktorými Správca nemá kontrolu a ktoré môžu nastať pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy; (3) v prípade, že predmetom služby je neupravený výrobok, vyrobený podľa špecifikácií spotrebiteľa alebo slúžiaci na uspokojenie jeho individualizovaných potrieb; (4) v prípade, že predmetom služby je výrobok s rýchlym zhoršením alebo s krátkou dobou použiteľnosti; (5) v prípade, že predmetom služby je výrobok dodaný v uzavretom obale, ktorý po otvorení nie je možné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo hygienických dôvodov, ak bol obal otvorený po dodaní; (6) v prípade, že predmetom služby sú výrobky, ktoré po dodaní, kvôli svojej povaze, zostávajú neoddeliteľne spojené s inými vecami; (7) v prípade, že predmetom služby sú alkoholické nápoje, ktorých cena bola dohodnutá pri uzatvorení Kúpnej zmluvy a ktorých dodanie môže nastať až po uplynutí 30 dní a ktorých hodnota závisí od fluktuácií na trhu, nad ktorými Správca nemá kontrolu; (8) v prípade, že spotrebiteľ výslovne požadoval, aby Správca prišiel k nemu na vykonanie naliehavej opravy alebo údržby; ak Správca poskytuje dodatočné služby, ktoré spotrebiteľ nevyžiadal, alebo dodáva iné výrobky ako náhradné diely nevyhnutné na vykonanie opravy alebo údržby, má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy týkajúcej sa dodatočných služieb alebo výrobkov; (9) v prípade, že predmetom služby sú zvukové alebo obrazové záznamy alebo počítačové programy dodané v uzavretom obale, ak bol obal otvorený po dodaní; (10) o dodávanie denníkov, periodík alebo časopisov, s výnimkou predplatného; (11) uzavretej prostredníctvom verejnej dražby; (12) o poskytovanie služieb v oblasti ubytovania, iných ako na účely bývania, prepravy vecí, prenájmu vozidiel, gastronómie, služieb súvisiacich s oddychom, zábavnými, športovými alebo kultúrnymi udalosťami, ak v zmluve bolo určený deň alebo obdobie poskytovania služby; (13) o dodávanie digitálnych obsahov, ktoré nie sú uložené na hmotnom médiu, ak plnenie služby začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a po informovaní ho Správcom o strate práva odstúpiť od zmluvy.


 9. OPATRENIA TÝKAJÚCE SA PODNIKATEĽOV
  1. Tento bod Všeobecných obchodných podmienok a všetky v ňom uvedené ustanovenia sa vzťahujú výlučne na klientov a užívateľov služieb, ktorí nie sú spotrebiteľmi.
  2. Predajcovi vyplýva právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy uzavretej s Klientom, ktorý nie je spotrebiteľom, do 14 kalendárnych dní odo dňa jej uzavretia. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy v tomto prípade môže nastať bez udania dôvodu a nevedie zo strany Klienta, ktorý nie je spotrebiteľom, k žiadnym nárokom voči Predajcovi.
  3. V prípade, že zákazník nieje spotrebiteľ, predajca má právo obmedziť dostupné spôsoby platby, vrátane požadovania úplnej alebo čiastočnej platby vopred, nezávisle od zvoleného spôsobu platby zákazníkom a uzavretia kúpnej zmluvy.
  4. Po vydání Produktu prepravcovi prechádzajú na Kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom, výhody a riziká spojené s Produktom a riziko náhodnej straty alebo poškodenia Produktu. V tomto prípade Predajca nezodpovedá za stratu, poškodenie alebo škodu na produkte vzniknutú od prevzatia tovaru na prepravu až po vydanie tovaru Kupujúcemu a za oneskorenie v preprave zásielky.
  5. V prípade zaslania produktu zákazníkovi prostredníctvom prepravcu, ktorý nie je spotrebiteľom, je povinný skontrolovať zásielku v čase a spôsobom, aký je zvyčajný pri zásielkach tohto druhu. Ak zistí, že počas prepravy došlo k strate alebo poškodeniu produktu, je povinný vykonať všetky potrebné kroky na určenie zodpovednosti prepravcu.
  6. Podľa čl. 558 § 1 Občianskeho zákonníka je zodpovednosť predajcu z titulu záruky za produkt voči zákazníkovi, ktorý nie je spotrebiteľom, vylúčená.
  7. V prípade, že Službyberatelia nie sú spotrebiteľmi, Poskytovateľ môže okamžite a bez udania dôvodu vypovedať zmluvu o poskytovaní elektronickej služby prostredníctvom zaslania príslušného vyhlásenia Služobiorcovi.
  8. Zodpovednosť poskytovateľa služieb/predajcu voči používateľovi/klientovi, ktorý nie je spotrebiteľom, bez ohľadu na jej právny základ, je obmedzená - tak pre jednotlivú žiadosť, ako aj pre všetky nároky dohromady - na výšku zaplatenej ceny a nákladov na dodanie z titulu kúpnej zmluvy, avšak nie viac ako do výšky tisíc zlotých. Poskytovateľ služieb/predajca nesie zodpovednosť voči používateľovi/klientovi, ktorý nie je spotrebiteľom, len za typické predvídateľné škody v čase uzavretia zmluvy a nezodpovedá za stratu zisku voči používateľovi/klientovi, ktorý nie je spotrebiteľom.
  9. Všetky spory medzi predajcom poskytovateľom služieb a zákazníkom nekonzumentom sa riešia súdom príslušným podľa sídla predajcu poskytovateľa služieb.


 10. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
  1. Zmluvy uzatvárané prostredníctvom internetového obchodu sa uzatvárajú v poľskom jazyku.
  2. Zmena podmienok:
   1. Poskytovateľ si vyhradzuje právo na vykonanie zmien v Zmluvných podmienkach z vážnych dôvodov, a to: zmeny v právnych predpisoch; zmeny spôsobov platby a dodania - v rozsahu, v akom tieto zmeny ovplyvňujú plnenie ustanovení týchto Zmluvných podmienok.
   2. V prípade uzavretia zmlúv na základe tohto Všeobecných podmienok o nepretržitý charakter (napr. poskytovanie elektronických služieb - účet) zmenené podmienky zaväzujú príjemcu služieb, ak boli splnené požiadavky ustanovené v čl. 384 a 384[1] Občianskeho zákonníka, teda ak bol príjemca služieb správne informovaný o zmenách a nevypovedal zmluvu do lehoty 14 kalendárnych dní odo dňa oznámenia. V prípade, že by zmena Všeobecných podmienok spôsobila zavedenie akýchkoľvek nových poplatkov alebo zvýšenie súčasných, príjemca služieb ako spotrebiteľ má právo od zmluvy odstúpiť.
   3. V prípade uzatvorenia zmlúv na základe tohto nariadenia o inom charaktere ako neustále zmluvy (napr. Kúpna zmluva) zmeny nariadenia nebudú nijako porušovať nadobudnuté práva Spotrebiteľov/Zákazníkov, ktorí sú spotrebiteľmi pred dňom vstupu do sily zmien nariadenia, najmä zmeny nariadenia nebudú mať vplyv na už podané alebo prijaté objednávky a uzavreté, realizované alebo vykonané kúpne zmluvy.
  3. V prípade neupravených otázok v tomto nariadení sa uplatňujú všeobecne záväzné právne predpisy poľského práva, najmä: Občianskeho zákonníka; zákona o poskytovaní služieb prostredníctvom elektronických prostriedkov z 18. júla 2002 (Zbierka zákonov 2002, č. 144, bod 1204, v znení neskorších predpisov); pre zmluvy o kúpe uzatvorené do 24. decembra 2014 s klientmi, ktorí sú spotrebiteľmi - ustanovenia zákona o ochrane niektorých spotrebiteľských práv a o zodpovednosti za škodu spôsobenú nebezpečným výrobkom z 2. marca 2000 (Zbierka zákonov 2000, č. 22, bod 271, v znení neskorších predpisov) a zákona o osobitných podmienkach spotrebiteľskej zmluvy a o zmene Občianskeho zákonníka z 27. júla 2002 (Zbierka zákonov 2002, č. 141, bod 1176, v znení neskorších predpisov); pre zmluvy o kúpe uzatvorené od 25. decembra 2014 s klientmi, ktorí sú spotrebiteľmi - ustanovenia zákona o právach spotrebiteľa z 30. mája 2014 (Zbierka zákonov 2014, č. 827, v znení neskorších predpisov); a iné príslušné ustanovenia všeobecne záväzného práva.


 11. VZOR FORMULÁRA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Vzor formulára odstúpenia od zmluvy

Tento formulár je potrebné vyplniť a odoslať len v prípade, že chcete odstúpiť od zmluvy.

- Adresat

OBCHOD S TOPÁNKAMI MATEUSZ MOŚ

ul. Warszawska 7, 98-400 Wieruszów

obchod s topánkami.sk

kontakt@obchod-s-obuvou.sk

- Týmto informujem/oznámujeme(*) o mojom/našom odstúpení od zmluvy o predaji nasledujúcich vecí(*)/zmluvy o dodaní nasledujúcich vecí(*)/zmluvy o dielo spočívajúcej v vykonaní nasledujúcich vecí(*)/o poskytnutie nasledujúcej služby(*)

- Dátum uzavretia zmluvy/prevzatia

- Meno a priezvisko spotrebiteľa(-ov)

- Adresa spotrebiteľa(-ov)

- Podpis spotrebiteľa (-ov) (len v prípade, že je formulár odosielaný v papierovej verzii)

Dátum

Zbytočné, vymažte.

IdoSell Trusted Reviews
4.78 / 5.00 6240 reviews
IdoSell Trusted Reviews
2024-06-28
Vyborne slapky dorucenie rychle ale musela som simobjednst o cislo vacsie obvykle nosim 38/39 ale z tychto mam 40 nakolko na 39 som stala na komci paty. Ale inak kupa vyborna.
2024-06-10
Som spokojná
pixel